Informacja o prawach właściciela danych osobowych

Sopem - Informacja o prawach właściciela danych osobowych

 1. Home
 2. Main menu
 3. Informacja o prawach właściciela danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO dnia 27 kwietnia 2016 roku przekazujemy Państwu podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie:

Kontakt i informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sopem sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6772371946, KRS 0000438469 o kapitale zakładowym 10 700 000,00zł, (dalej zwana: „Sopem”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy w Sopem dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez Sopem z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na Sopem przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez Sopem zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Sopem.

W zawiązku z powyższym, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Sopem w następujących celach:

 1. ­­­­­­­­­­­­zrealizowania procesu rekrutacyjnego, na podstawie i w zakresie udzielonej Sopem zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”)
 2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Sopem, przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „wykonaniem umowy”);
 3. wykonania ciążących na Sopem obowiązków prawnych, np. obowiązków pracodawcy w zakresie prawa pracy, przyjmowania, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „obowiązkiem prawnym”)

Oznacza to, że:

 1. w przypadku kandydatów do pracy w Sopem, dane osobowe uzyskiwane są przy rozpoczęciu procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 2. w przypadku pracowników Sopem, dane osobowe uzyskiwane są przy zawieraniu umowy o pracę oraz w trakcie jej trwania, a ich przetwarzanie odbywa się dla wykonania zawartej umowy lub ze względu na konieczność zrealizowania szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na Sopem przez obowiązujące przepisy prawa. W razie przetwarzania danych osobowych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa pracy, a pobieranych na zasadzie dobrowolności, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 3. w przypadku kontrahentów Sopem, dane osobowe uzyskiwane są przy zawieraniu właściwej umowy gospodarczej oraz w trakcie jej trwania, a ich przetwarzanie odbywa się dla wykonania zawartej umowy.
 4. w pozostałych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych odbywa się z uwagi na konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Sopem, jakim jest wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, ochrona i zabezpieczenie mienia Sopem, obrona praw lub ustalenie i dochodzenie roszczeń Sopem, względnie konieczność zrealizowania szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na Sopem przez obowiązujące przepisy prawa.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Sopem przekazuje Państwa dane osobowe:

 1. odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, oraz związaną z rozliczaniem wynagrodzeń działające na zlecenie Sopem.
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sopem, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podwykonawcy, dostawcy usług lub towarów, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie Sopem,
 3. innym administratorom danych osobowych, przetwarzających dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sadami, podmiotom współpracującym z Sopem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one administratorami danych.

Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

W przypadku brania udziału w rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji lub portali, Sopem wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych przekazanych w toku tej rekrutacji, przekazanych nam przez podmioty pośredniczące.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Na chwile obecną Sopem nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Norwegię, Liechtenstein).

W przypadku, gdy Sopem podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo. W takiej sytuacji, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor, względnie organizacja międzynarodowa, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 • w zakresie, w jakim nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
  • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi
  • wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzoru;
  • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską
  • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  • zatwierdzonego przez organ nadzoru kodeksu postępowania ;
  • certyfikatu ochrony danych osobowych ;
  • zezwolenia organu nadzoru na klauzule umowne ;
  • zezwolenia organu nadzoru na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Sopem nie przetwarza danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Oznacza to, że z danych osobowych Sopem będzie korzystać, odpowiednio:

 1. w przypadku kandydatów do pracy lub pracowników:
  • przez czas prowadzenia konkretnej lub wielu rekrutacji (w zakresie zgody udzielonej przez kandydata) oraz przez czas zatrudnienia pracowników i prowadzenia w związku z tym dokumentacji personalnej w zakresie szerszym niż wynika to z Kodeksu pracy (zgoda pracownika), w tym analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii personalnych (prawnie uzasadniony interes Sopem),
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych Sopem, np. prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej, wystawiania faktur (obowiązek prawny),
  • przez czas, w którym przepisy nakazują Sopem przechowywać dane, np. w zakresie przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji związanej z wypłaconym wynagrodzeniem dla pracowników, w zakresie danych podatkowych (obowiązek prawny),
 2. w przypadku kandydatów do pracy, pracowników, dostawców, klientów i innych osób:
  • przez czas, w którym może być konieczne zabezpieczenie, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń Sopem oraz przeprowadzenie i zakończenie postępowań przed właściwymi organami, związanych z umowami zawartymi przez Sopem lub w związku z ochroną mienia i interesów Sopem (prawnie uzasadniony interes Sopem),
  • przez czas trwania umowy zawartej z Sopem (wykonanie umowy przez Sopem), a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (prawnie uzasadniony interes Sopem).

 

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

Sopem nie dokonuje zautomatyzowanej analizy Państwa danych i nie dokonuje opracowań przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Jakie są Państwa uprawnienia?

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 3. W szczególnych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sopem danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Sopem lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Sopem nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Sopem wykaże, że istnieją:
 4. ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 5. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek w Sopem na adres firmy, tj. ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rodo.sopem@somfy.com. Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia takiego wniosku, Sopem może prosić o podanie dodatkowych danych pozwalających na Państwa uwierzytelnienie.
 7. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 8. Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sopem narusza przepisy RODO.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Sopem danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi uzasadnionego interesu Sopem, Sopem może prosić Państwa o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych. Bez takiej zgody Sopem nie będzie mógł wykorzystać Państwa danych w procesie(ach) rekrutacyjnych lub umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez Sopem swoim pracownikom.

Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa pracy i inne właściwe przepisy w związku z zatrudnieniem w Sopem jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją jego niedopełnienia będzie uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia w Sopem.

Dane adresowe
 • Sopem sp. z o.o
 • Ul.Rudolfa Diesla 9
 • Sektor G
 • 32-005 NIEPOŁOMICE
 • Telefon kontaktowy:
 • 12 417 68 00 (RECEPCJA)
O nas

Somfy Group to światowy lider na rynku napędów i sterowników do bram, rolet i żaluzji, instalowanych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.